Vi kan bistå med

Revisjon

Revisjon

Revisjon
Delårsrevisjon
Avtalte kontrollhandlinger

Rådgivning

Rådgivning

Årsoppgjør
Selskapsetablering
Aksjonærregisteroppgave
Kapitalforhøyelse/nedsettelse
Omorganisering
Verdivurdering
Styrearbeid

Attestasjon

Attestasjon

Omsetningsoppgaver
Skattefunn
Verdiattester
Offentlige tilskudd

Revisjon

Revisjon er en gjennomgang og kontroll av selskapets årsregnskap og tilhørende regnskapsinformasjon for å sikre at dette gir et pålitelig bilde av den regnskapspliktiges finansielle stilling og resultat. I mange tilfeller er dette lovpålagt, men det øker også tilliten til selskapets regnskaper overfor tredjeparter som banker, leverandører og lignende.

Dette er vår hovedoppgave som revisjonskontor hvor vi da avgir en uttalelse hvorvidt et årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, samt at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Vår uttalelse er således et uavhengig kvalitetsstempel for din virksomhet.

Vi følger moderne revisjonsprinsipper basert på risikovurderinger og har kontinuerlig fokus på kursing og utvikling for å hele tiden kunne foreta revisjonen på en effektiv måte til en fornuftig pris. I tillegg har vi lang erfaring med IT og vært innom de fleste regnskapsprogrammene på markedet noe som sparer vesentlig med tid for revisjonen.

I tillegg til standard revisjon leverer vi også delårsrevisjon samt revisjon basert på avtalte kontrollhandlinger. Førstnevnte kan for eksempel være nyttig når det skal utdeles utbytte basert på et revidert mellomregnskap og ikke sist fastsatte årsregnskap som er det vanlige.

Avtalte kontrollhandlinger knytter seg gjerne til spesifikke søknader for det offentlige eller organisasjoner som ønsker en gjennomgang av visse deler av regnskapet.

Rådgivning

Revisor er en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet. Vi har betydelig kunnskap og erfaring innen effektiv og lønnsom forretningsdrift og kan tilby et bredt utvalg av rådgivningstjenester.

Årsoppgjør

Selskapets årsregnskap og skattemelding utgjør de endelig rapportene for virksomheten i året som gikk. Årsregnskapet er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå som sendes regnskapsregisteret, ofte sammen med en revisjonsberetning.

Skattemeldingen er en tilsvarende oversikt som tar for seg virksomhetens skattemessige posisjoner og denne sendes skatteetaten og utgjør da grunnlaget for virksomhetens skatt. Det er derfor svært viktig at disse rapportene kvalitetssikres.

Etter vår erfaring er det ofte mest effektiv av revisor står for utarbeidelsen av årsoppgjøret, fremfor å gjennomgå og korrigere et allerede utarbeidet årsregnskap.

Selskapsetablering

Vi kan bistå med alt fra stiftelsesdokumenter til selve registermeldingene og oppfølging helt til selskapet er oppe og stå. Enten kan vi bistå med utarbeidelse eller gi råd om hvordan selv best gjennomføre stiftelsen. I tillegg har vi kontakter innen web og markedsføring som kan komme godt med for alt fra logo, web til sosiale medier.

Aksjonærregisteroppgave

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. Dette er noe som må gjøres senest i starten av påfølgende år og det må rapporteres status og eventuelle endringer i selskapenes kapital, eierstruktur og eventuelle utbytter gitt i løpet av året.

Denne er med på å danne grunnlag for aksjeoppgaven som kommer senere på året og da også private skattemeldinger. Vi kan bistå med alt for råd til utforming av aksjonærregisteroppgave.

Kapitaljusteringer

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer, eller ved at selskapets egne midler blir overført fra fri egenkapital (fondsemisjon).

En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjeldsbelastningen. For det førstnevnte kan det være både kontanter eller ting som skytes inn mens det sistnevnte vil si å konvertere gjeld som eiere har til aksjekapital.

En fondsemisjon innebærer imidlertid kun en regnskapsmessig ompostering fra fri egenkapital til aksjekapital, og fører ikke til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjelden.

Generalforsamlingen kan også vedta å sette ned aksjekapitalen i et selskap. Nedsettingsbeløpet kan benyttes til utdeling til aksjonærene, sletting av selskapets egne aksjer eller avsetning til fond. Beløpet kan også benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.

Vi kan bistå med alt fra rådgivning til utarbeidelse av dokumenter og oppfølging for å sikre at alt gjennomføres korrekt helt til kapitaljusteringene registreres hos brønnøysundregistrene og bokføres i selskapets regnskap.

Bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd

Ved registrering av et nytt aksjeselskap, og ved forhøyelse av aksjekapital, må du legge ved en bekreftelse fra revisor, finansinstitusjon (bank), advokat eller regnskapsfører som bekrefter at aksjekapitalen er mottatt av selskapet. Finansinstitusjon, advokat og regnskapsfører kan bare gi bekreftelsen i de tilfeller aksjekapitalen kun dreier seg om penger.

Omorganisering (Fisjon/Fusjon)

Omorganisering av allerede etablerte selskap kan gjøres via fusjon eller fisjon.

Ved fusjon overfører et eller flere selskap samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et overtakende selskap.

Ved fisjon overfører det overdragende selskapet (det eksisterende selskapet) alle sine eiendeler til to eller flere overtakende selskap (fisjon ved oppløsning), slik at det opprinnelige selskapet opphører å eksistere.

Alternativet er at det overdragende selskapet beholder en del av verdiene selv (fisjon med kapitalnedsettelse), mens andre deler overføres til et eller flere andre selskaper. De(t) overtakende selskap kan enten stiftes ved fisjon eller ved at delene ved kapitalforhøyelse overføres til et allerede eksisterende selskap.

Styrearbeid

Vi leier ut styreleder, styremedlem eller styrerådgiver. Vår erfaring innen revisjon har gitt oss en unik innsikt inntil et stort spekter av bransjer. Vi har i tillegg lang erfaring innen både ledelse av styrer samt styrearbeid generelt sett. Det kan så være alt fra innkallinger og styreprotokoller til da faglige innspill og bedriftsutvikling.

Attestasjon

Vi leverer et bredt utvalg attestasjoner og konsulenarbeid innen flere forskjellige emner.

Skattefunn

SkatteFUNN er en tilskuddsordning som administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

Bedrifter kan med skattefunn få dekket en andel av prosjektkostnader gjennom skatteoppgjøret for prosjekter som er knyttet til utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. For hvert år må det utarbeides et prosjektregnskap som attesteres av revisor.

Omsetningsoppgaver, feks alkoholomsetning eller husleieattest

For bedrifter som har offentlig godkjent alkoholservering er det ofte et krav om å levere attesterte omsetningsoppgaver. Likeså er det flere og flere utleiere som bruker omsetningsbasert husleie i tillegg til vanlig månedsleie og som da krever revisors attestering på tallene som leveres. Vi har lang erfaring med omsetningsattestering og kan bistå med dette på en rask og effektiv måte.

Offentlige tilskudd 

Det kommer stadig nye offentlige tilskudd som kan søkes om som krever attestering fra revisor. For eksempel, kompensasjonsordning tilknyttet covid situasjonen som da krevde en attestering fra enten regnskapsfører eller revisor. Vi holder oss godt oppdatert for å kunne bistå med attestering for ulike tilskudd.