Rådgivning

Alt du behøver på ett sted

Revisor er en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet. Vi har betydelig kunnskap og erfaring innen effektiv og lønnsom forretningsdrift og kan tilby et bredt utvalg av rådgivningstjenester.

Årsoppgjør

Selskapets årsregnskap og skattemelding utgjør de endelig rapportene for virksomheten i året som gikk. Årsregnskapet er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå som sendes regnskapsregisteret, ofte sammen med en revisjonsberetning.

Skattemeldingen er en tilsvarende oversikt som tar for seg virksomhetens skattemessige posisjoner og denne sendes skatteetaten og utgjør da grunnlaget for virksomhetens skatt. Det er derfor svært viktig at disse rapportene kvalitetssikres.

Etter vår erfaring er det ofte mest effektiv av revisor står for utarbeidelsen av årsoppgjøret, fremfor å gjennomgå og korrigere et allerede utarbeidet årsregnskap.

Selskapsetablering

Vi kan bistå med alt fra stiftelsesdokumenter til selve registermeldingene og oppfølging helt til selskapet er oppe og stå. Enten kan vi bistå med utarbeidelse eller gi råd om hvordan selv best gjennomføre stiftelsen. I tillegg har vi kontakter innen web og markedsføring som kan komme godt med for alt fra logo, web til sosiale medier.

Aksjonærregisteroppgave

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. Dette er noe som må gjøres senest i starten av påfølgende år og det må rapporteres status og eventuelle endringer i selskapenes kapital, eierstruktur og eventuelle utbytter gitt i løpet av året.

Denne er med på å danne grunnlag for aksjeoppgaven som kommer senere på året og da også private skattemeldinger. Vi kan bistå med alt for råd til utforming av aksjonærregisteroppgave.

Kapitaljusteringer

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer, eller ved at selskapets egne midler blir overført fra fri egenkapital (fondsemisjon).
En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjeldsbelastningen. For det førstnevnte kan det være både kontanter eller ting som skytes inn mens det sistnevnte vil si å konvertere gjeld som eiere har til aksjekapital.

En fondsemisjon innebærer imidlertid kun en regnskapsmessig ompostering fra fri egenkapital til aksjekapital, og fører ikke til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjelden.

Generalforsamlingen kan også vedta å sette ned aksjekapitalen i et selskap. Nedsettingsbeløpet kan benyttes til utdeling til aksjonærene, sletting av selskapets egne aksjer eller avsetning til fond. Beløpet kan også benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.

Vi kan bistå med alt fra rådgivning til utarbeidelse av dokumenter og oppfølging for å sikre at alt gjennomføres korrekt helt til kapitaljusteringene registreres hos brønnøysundregistrene og bokføres i selskapets regnskap.

Bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. Dette er noe som må gjøres senest i starten av påfølgende år og det må rapporteres status og eventuelle endringer i selskapenes kapital, eierstruktur og eventuelle utbytter gitt i løpet av året.

Denne er med på å danne grunnlag for aksjeoppgaven som kommer senere på året og da også private skattemeldinger. Vi kan bistå med alt for råd til utforming av aksjonærregisteroppgave.

Omorganisering (Fisjon/Fusjon)

Omorganisering av allerede etablerte selskap kan gjøres via fusjon eller fisjon.

Ved fusjon overfører et eller flere selskap samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et overtakende selskap.

Ved fisjon overfører det overdragende selskapet (det eksisterende selskapet) alle sine eiendeler til to eller flere overtakende selskap (fisjon ved oppløsning), slik at det opprinnelige selskapet opphører å eksistere.

Alternativet er at det overdragende selskapet beholder en del av verdiene selv (fisjon med kapitalnedsettelse), mens andre deler overføres til et eller flere andre selskaper. De(t) overtakende selskap kan enten stiftes ved fisjon eller ved at delene ved kapitalforhøyelse overføres til et allerede eksisterende selskap.

Styrearbeid

Vi leier ut styreleder, styremedlem eller styrerådgiver. Vår erfaring innen revisjon har gitt oss en unik innsikt til et stort spekter av bransjer. Vi har i tillegg lang erfaring innen både ledelse av styrer samt styrearbeid generelt sett. Det kan så være alt fra innkallinger og styreprotokoller til faglige innspill og bedriftsutvikling.